Fiscaal: overzicht beleggen via vennootschap

Fiscaliteit in België is een complexe materie. Het is vaak duur om je verdiende centjes uit de vennootschap te halen. Wie spaargelden in zijn vennootschap heeft en daar iets mee wil doen heeft verschillende opties: Het geld uitkeren en privé beleggen, of simpelweg beleggen via een vennootschap.

Geld uit uw vennootschap halen is veelal een dure operatie: Op lonen en tantièmes worden er belastingen en sociale bijdragen gerekend, wie een dividend wil uitkeren zal roerende voorheffing van 25% moeten inhouden zonder dat dit aftrekbaar is in de vennootschap.

Wie dus spaargeld heeft in zijn vennootschap, kan wel nog steeds opteren om te beleggen met de vennootschap. Met de nieuwe regeling van de ‘liquidatiereserves’ is het mogelijk om bij stopzetting slechts 10% te betalen, of om het na vijf jaar goedkoper als dividend uit te keren. Het geld moet dus voor meerdere jaren in de vennootschap gereserveerd worden. Wie dus een aantal jaren kan wachten op een uitkering heeft wel mogelijkheden om zijn geld extra te laten groeien.

Onlangs hebben we al omschreven op welke manier tax shelter interessant kan zijn, of wat de fiscale implicaties zijn als je in goud belegd. Daarnaast is het ook interessant om gebruik te blijven maken van het ‘fiscaal sparen’. Denk daarbij maar aan het VAPZ of het IPT (Individuele Pensioen Toezegging, een belegging op lange termijn in een TAK21 verzekering).

Toch zijn er nog andere financiële producten die gebruikt kunnen worden als belegging via uw vennootschap. Via onderstaande tabel kan je alvast weervinden hoe de fiscale implicaties zijn per product:

Klik hier om de tabel te bekijken
tabel beleggen vennootschap
Klik hier om de tabel te bekijken

BeleggingIntresten / DividendenMeerwaardeMinderwaardeCorrectie aftrek risicokapitaalInvloed verlaagd tarief
Zicht + SpaarrekeningBelastbaarn.v.t.n.v.t.NeeNee
Termijnrekening + KasbonBelastbaarBelastbaarAftrekbaarNeeNee
ObligatiesBelastbaarBelastbaarAftrekbaarNee: coupon of jaarlijks gegarandeerde opbrengst,
Ja: bij variabel rendement en geen periodieke coupons
Nee
Aandelen (belegging)BelastbaarBelastbaar, tenzij langer dan 1 jaar in het bezit (+ zie verder in artikel)Niet aftrekbaarNee, tenzij de dividenden in aanmerking komen voor DBI-aftrek (vanaf AJ2014).Ja: Mogelijks
BEVEK (kapitalisatie)n.v.t.BelastbaarNiet aftrekbaarJaJa: Mogelijks
BEVEK (distributie)BelastbaarBelastbaarNiet aftrekbaarNeeJa: Mogelijks
BEVEK (DBI-BEVEK)Belastbaar (op 5% van de inkomst)Belastbaar: op 5% van de meerwaarde indien > 1 jaar in het bezit en indien beursgenoteerdNiet aftrekbaarJaJa: Mogelijks
Gemeenschappelijke Fondsen (Kapitalisatie)n.v.t.Belastbaar, uitzondering: fondsen die voor meer dan 75% beleggen in aandelen + na voldoen van permanentievoorwaarde.Niet aftrekbaar (?) Veelal moet gekeken worden naar het type onderliggend actiefJaJa: Mogelijks (in de mate dat het fonds in aandelen belegt)
Gemeenschappelijke Fondsen (Distributie)BelastbaarBelastbaar, uitzondering: fondsen die voor meer dan 75% beleggen in aandelen én in de statuten wordt vermeld dat alle inkomsten worden uitgekeerd aan de belegger (i.d. praktijk: zelden) + na voldoen van permanentievoorwaarde.Niet aftrekbaar (?) Veelal moet gekeken worden naar het type onderliggend actiefNeeJa: Mogelijks (in de mate dat het fonds in aandelen belegt)
Gemeenschappelijke Fondsen (DBI-fondsen)BelastbaarBelastbaar: op 5% van de meerwaarde indien > 1 jaar in het bezitNiet aftrekbaarJa: Type kapitalisatie
Nee: Type distributie
Ja: Mogelijks
Tak 23 beleggingBelastbaar (rendement: elk jaar in resultaat nemen)BelastbaarAftrekbaarNeeNee
Tak 21 beleggingBelastbaar (rendement: elk jaar in resultaat nemen)BelastbaarAftrekbaarNeeNee
Tak 26 beleggingBelastbaar (rendement: elk jaar in resultaat nemen)BelastbaarAftrekbaarNeeNee
Fysiek Goud / Goudrekeningn.v.t.BelastbaarAftrekbaarJaNee
Aandelen goudmijnn.v.t.Belastbaar, tenzij langer dan 1 jaar in het bezitNiet aftrekbaarNeeJa: Mogelijks
Kunst / Antiek / Grondstoffenn.v.t.BelastbaarAftrekbaarJaNee

(*)noot: Let erop dat er steeds uitzonderingen op uitzondering zijn. We beperken ons zoveel mogelijk tot de basis, maar als je wilt gaan beleggen, raadpleeg je best even een boekhouder om te verifiëren welke gevolgen je specifieke belegging op fiscaal vlak met zich kan meebrengen.

Er kunnen fiscale implicaties zijn op het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, maar ook op het vlak van de notionele intrestaftrek. Wie van beiden gebruik maakt, zal zien dat er een aantal mogelijkheden fiscaal interessant zijn, maar ze zijn eerder beperkt.

Fiscale gevolgen: Beleggen met een vennootschap

Beleggingen die geen invloed hebben op het verlaagd tarief:

Opgelet: Beleg je voor meer dan 50% van je eigen vermogen in aandelen (of fondsen waarvan het onderliggend element bestaat uit aandelen), dan verlies je ook het recht op het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Onder eigen vermogen wordt verstaan: Gestort kapitaal + belaste reserves + geboekte meerwaarden. Wordt deze limiet overschreden, dan wordt de vennootschap aanzien als een ‘financiële vennootschap’.

Beleggingen die geen invloed hebben op de notionele intrestaftrek:

  • Individuele aandelen (geldbeleggingen): winstuitkerende aandelen (*)
  • Obligaties met een vaste rente (**)
  • Termijnrekeningen en kasbons met kapitalisatie
  • TAK 21, TAK23, TAK26 verzekeringen: jaarlijks wel het rendement inboeken.

(*) Beleg je aandelen in BEVEKS (beleggingsfondsen) dan moet je er op letten dat de winsten uitgekeerd worden en niet worden gekapitaliseerd.
(**) Beleggen in obligaties zonder periodieke coupon, maar met een gewaarborgd rendement is ook mogelijk zolang het gewaarborgd rendement jaarlijks wordt ingeboekt en dus ook belast wordt.

Meerwaarden op aandelen

We kunnen een onderscheid maken tussen vier verschillende fiscale regimes.

  • 1: Volledige vrijstelling van belasting. Enkel van toepassing bij kleine vennootschappen (volgens art 15. wetboek vennootschappen) én indien voldaan wordt aan de taxatievereiste (onderneming waarin belegd wordt moet aan een normale vennootschapsbelasting onderworpen worden).
  • 2: Forfaitaire belasting. Dit is enkel van toepassing bij grote vennootschappen. Aandelen die minstens 1 jaar in het bezit zijn worden belast aan 0,412%. Dit is forfaitair, dus ook bij een fiscaal verlies moet deze belasting betaald worden.
  • 3: Belast aan een tarief van 25,75%. Van toepassing bij kleine én grote vennootschappen, indien aandelen verkocht worden en er niet aan de permanentievoorwaarde werd voldaan: de aandelen werden dus geen volledig jaar aangehouden.
  • 4: Belast aan het normale tarief van 33,99%. Van toepassing bij kleine én grote vennootschappen, als er niet wordt voldaan aan de taxatievoorwaarde. Het gaat hier dus om de zogenaamde ‘besmette aandelen’. Het maakt ook niet uit hoe lang je deze aandelen in het bezit hebt gehouden.

Andere beleggingen (kunst, antiek, …)

Beleggingen kunnen voorkomen in verschillende vormen. Zo kan je kunstwerken, antiek, luxewagens, wijnen, whisky en andere zaken aanhouden als belegging. Ook hier weer dient de vraag te worden gesteld hoe dit op fiscaal vlak invloed kan hebben.

Notionele intrestaftrek en Meerwaarden:
Bij deze alternatieve beleggingen is het belangrijk om de vraag te stellen of deze een periodiek inkomen opleveren, want dat is het uitgangspunt bij notionele intrestaftrek. Bij boven vermelde beleggingen zal dat immers niet het geval zijn. Daarom zal er steeds een negatieve impact zijn op de notionele intrestaftrek omdat er een correctie dienen te gebeuren op de berekeningsbasis waarop de notionele intrestaftrek berekend wordt.

Meerwaarden die op deze beleggingen gerealiseerd worden zullen onderhevig zijn aan belasting volgens het tarief waaraan de vennootschap belast wordt. Er is echter geen impact op het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting bij deze beleggingen.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect